Ajuntament de La Salzadella

Emprenedors

GUIA DE CREACIÓ D'EMPRESES 1) Idea de Negoci. Tenir una idea és el punt de partida bàsic per a crear una nova empresa, però pot no ser suficient si no es posseeixen els coneixements, la voluntat o els recursos necessaris. El perfil de l'emprenedor inclou creativitat, capacitat de comunicació i negociació, capacitat per a la presa de decisions i assumpció del risc, resistència al fracàs i coneixement del mercat específic. Quan una o diverses persones decideixen abordar un projecte empresarial, és convenient que realitzen un autodiagnòstic de si mateixes i responguen a una sèrie de qüestions relatives a la seua personalitat, coneixements i habilitats. La finalitat d'aquesta anàlisi és conèixer quins són les nostres debilitats per a poder reforçar el nostre projecte mitjançant: a)La recerca de socis adequats que substituïsquen les nostres manques amb coneixement i experiència. b)La contractació d'uns serveis d'assessorament professionals. 2) Pla d'Empresa. El Pla d'Empresa és l'eina de treball que defineix detalladament, i en tots els seus passos, el projecte de creació d'una empresa, i, alhora que serveix com guia d'acció per a l'emprenedor, desenvolupa la idea original, l'analitza, la compara, l'estructura, li dóna forma i indica com dur-la a la pràctica. Té també com objectiu el de ser la carta de presentació dels emprenedors i del projecte davant terceres persones: bancs, inversors institucionals i privats, societats de cabdal risc, organismes públics i altres agents implicats a l'hora de sol·licitar qualsevol tipus de col·laboració i suport financer. El seu contingut mínim ha de ser el següent: 1. Dades bàsiques del projecte Identificació de l'Empresa que presenta el Pla, la seua ubicació geogràfica, la data d'inici real o previsible de començament de l'activitat de l'empresa, el tipus de societat triat, la naturalesa de l'activitat a desenvolupar, característiques i sector en el qual es va a operar, el nombre de treballadors previstos, i la quantificació, en línies generals, de la inversió necessària i el seu finançament, en termes d'inversió, finançament propi i aliena. 2. Promotors del projecte Identificació dels promotors, les seues dades personals, i historial professional dels cadascun d'ells. 3. Descripció del producte o serveis Identificació dels productes o serveis objecte de l'activitat, les seues característiques tècniques, així com les seues qualitats i suports, els elements innovadors que incorporen, i les diferències enfront de la competència. 4. Pla de producció Descripció tècnica o de procediments, i descripció dels processos productius. 5. Anàlisis del mercat Aspectes generals del sector, clients potencials, i anàlisis de la competència. 6. Pla de màrqueting Estratègia de preus, política de vendes, promoció i publicitat, canals de distribució, servei *post-venda i garantia. 7. Organització i personal Organigrama de l'empresa, descripció de les funcions i dels llocs, responsabilitats de cadascun d'ells, i política global de recursos humans. 8. Pla econòmic i financer Pla d'inversions i previsió de compte de resultats, finançament previst i valoració del risc. 3) Elecció de la forma jurídica. L'elecció de la forma jurídica a adoptar per a l'engegada d'una nova empresa ha de ser objecte d'un detingut estudi, a fi de triar aquella que millor s'adapte a les característiques del projecte a desenvolupar. Ens centrarem, especialment, en el EMPRESARI INDIVIDUAL com persona física. EMPRESARI INDIVIDUAL Definició Persona física que disposant de la capacitat legal necessària exerceix de forma individual i per compte propi una activitat comercial, industrial o professional. També se li coneix com autònom. Es tractaria d'una persona de més de 18 anys, que disposa lliurement dels seus béns i que realitza en nom propi una activitat comercial, industrial o professional constitutiva d'una empresa. Avantatges 1. No existeix cap tràmit previ que condicione l'adquisició del caràcter d'empresari individual pel que els empresaris individuals no estan obligats a inscriure's en el Registre Mercantil, si bé poden fer-lo si ho consideren oportú. No obstant això, l'empresari individual no inscrit no podrà demanar la inscripció de cap document en el Registre Mercantil ni aprofitar-se dels seus efectes legals. 2. Permet a l'empresari ser el seu propi cap i no haver de dependre de la voluntat d'altres socis ni repartir beneficis amb ningú. 3. No exigeix capital mínim inicial. 4. La personalitat jurídica de l'empresa és la mateixa que la del seu titular (empresari), qui respon personalment de totes les obligacions que contraga l'empresa. Si l'empresari/a estan casats pot donar lloc que les seues activitats arriben a a l'altre cònjuge, segons la classe de béns. 5. Els béns propis dels cònjuges empresaris queden obligats als resultats de l'activitat empresarial. 6. Els guanys poden quedar obligats per consentiment exprés per presència i consentiment. 7. No precisa procés previ de constitució. Els tràmits s'inicien al començament de l'activitat empresarial. 8. És una forma empresarial idònia per al funcionament d'empreses de molt reduït grandària. 9. Pot resultar més econòmic, atès que no crea persona jurídica distinta del propi empresari. Inconvenients 1. No existeix separació entre li patrimoni de l'empresa i el patrimoni de l'empresari, és a dir, l'empresari respondrà amb tot el seu patrimoni present i futur de les obligacions que contraga. 2. Els béns privatius del cònjuge de l'empresari poden quedar obligats per consentiment exprés en escriptura pública. 3. Si el seu volum de benefici és important, pot estar sotmès a tipus impositius molt elevats (les Societats tributen al tipus fix del 35% sobre els beneficis, mentre la persona individual tributa per tipus més elevats com més gran és el seu volum de renda). Açò és les càrregues impositives augmenten a mesura que augmenten els beneficis. Requisits de constitució 1. No és necessària cap formalitat prèvia. 2. Podrà constituir-se com empresari individual tota persona major d'edat i amb plena disposició de béns. 3. No és obligatori però sí recomanable, la inscripció com empresari individual en el Registre Mercantil. 4) Fiscalitat. Una qüestió important a l'hora de triar la forma jurídica que anem a donar al futur negoci, és tenir en compte la fiscalitat a la qual es veurà sotmesa l'empresa que es va a posar en funcionament. AQUESTS SÓN ELS IMPOSTOS QUE GRAVEN L'ACTIVITAT ECONÒMICA: IAE - Impost d'Activitats Econòmiques Impost que grava el mer exercici d'una activitat econòmica. IRPF - Imposat sobre la Renda de les Persones Físiques Impost de caràcter personal i directe que grava la renda de les persones físiques d'acord amb les seues circumstàncies personals i familiars. IS -Impost de Societats Impost que grava els beneficis de les entitats jurídiques, és a dir, no només a les empreses de tot tipus, sinó també a Associacions i Fundacions. IVA - Imposat sobre el Valor Afegit Impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les següents operacions: els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals, les adquisicions intracomunitarias de béns, i les importacions de béns. ITP i AJD - Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Impost que grava les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats. És a dir, les transmissions patrimonials que van acompanyades d'una contraprestació. TEMPORALITZACIÓ Abans de començar l'activitat cal: 1. Presentar la declaració censal (model 036). 2. Donar-se d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (model 840). Al llarg de l'exercici de l'activitat: 1. Rendes sotmeses a retenció, (a empleats, a professionals, o per abonar rendiments del cabdal mobiliari), haurà de presentar algun dels següents models: Mod. 110.- Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. Declaració – document d'ingrés. Mod. 111.- Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis Mod. 115.- Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans Mod. 123.- I.R.P.F. Impost sobre Societats. I.R.N.R. (establiments permanents). Retenció i ingrés a compte. Determinats rendiments del cabdal mobiliari o determinades rendes. Mod. 124.- Rendes i rendiments del cabdal mobiliari derivades de la transmissió, amortització, reemborsament, bescanvi o conversió de qualsevol tipus d'actiu representatius de la captació i utilització de capitals aliens. Retencions i ingressos a compte. Mod. 126.- Declaració-document d'ingrés. Rendiments del cabdal mobiliari obtinguts per la contraprestació derivada de comptes en tota classe d'institucions financeres. 2. Haurà d'efectuar pagaments fraccionats a compte del que resulte en la declaració-liquidació de l'exercici, amb caràcter trimestral: a) Si tributa per IRPF en els models: Mod.130.- Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Declaració – Liquidació. Mod.131 Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en Estimació Objectiva. Declaració – Liquidació. b) Si tributa per l'Impost de Societats , model 202. c) Haurà de presentar declaració d'IVA. 3. Haurà de realitzar la declaració anual d'operacions amb tercers (compres i vendes efectuades en l'activitat, relacionant aquelles que superen els 3.006 Euros, identificant al comprador o venedor (model 347). 4. Presentarà la declaració anual de l'IRPF (model 201) o Impost de Societats. 5) Tràmits de constitució. Per a consultar els tràmits de constitució d'un empresari individual consultar l'arxiu adjunt al final de la pàgina. **Per a més informació referent a això consultar els següents enllaços: www.cec.es www.camaracastellon.com

FINANCIACIÓ

A)Ajudas Públiques del Servef per a la promoció de l'ocupació autònoma 2011.

1. SUBVENCIÓ A FONS PERDUT

 • -5.000 € en general,
 • -6.000 € para joves barons de 30 anys o menys edat,
 • -7.000 € per a dons,
 • -8.000 € per a barons amb discapacitat igual o superior al 33%,
 • -10.000 € per a dones amb discapacidad igual o superior al 33%,
 • -**En el supòsit de dones víctimes de violència de gènere l'imports de l'ajuda s'incrementarà en un 10%.

2. SUBVENCIÓ FINANCERA

Objecte: ajuda financera per a la reducció de fins a quatre punts dels interessos de préstecs destinats a finançar inversions necessàries per a la constitució en personal treballador per compte propi.

Condicions:

 • -préstecs de fins 8 anys de duració,
 • -comprés entre 6.000 € i 50.000 €,
 • -ha de subscriure's amb alguna de les entitats de crèdit concertades.

3. SUBVENCIÓ PER A LA FORMACIÓ

El treballador autònom o professional per compte propi que contracti al seu primer treballador fix, mitjançant contracte indefinit directe o transformació de contracte temporal, podrà sol·licitar una ajuda de 3.000 €, o de 4.000 € si contracta a una dona. Els contractes a temps parcial també seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda, si tenen una durada d'almenys vint hores setmanals. En el cas de contractacions fixes discontínues l'ajuda serà del 25% d'aquestes quanties.

Requisits para obtindre les anteriors subvencions:

 • -Estar desocupat i inscrit com a tal en el *Servef fins al moment d'iniciar l'activitat.
 • -Trobar-se al corrent en les seves obligacions tributàries i enfront de la seguretat.
 • -Iniciar l'activitat a partir de l'1 de Gener de 2011 en general o, a partir de l'1 d'octubre de 2010 si es tracta de discapacitats.
 • -No haver figurat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els sis mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
 • -**Si NO es sol.licite subvenció financera: deurà d'aportar factures datades amb antelació a la presentació de la sol·licitud, justificatives d'una inversió en el seu propi negoci (amb el justificants de les transferències bancàries del pagament d'aquestes factures), per valor, almenys de 5.000 € (IVA *exclòs).
 • -**Si es sol.licite subvenció financera: deurà de presentar, junt amb la sol.licitud, pòlissa de préstec formalitzada amb anterioritat la sol·licitud de la subvenció, a nom exclusivamente de l'interessat i haurà d'acompanyar factures emeses amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud, justificant una inversió en immobilitzat (amb les seves transferències bancàries de pagament), pel mateix valor del préstec subvencionable.

Obligacions dels beneficiaris:

 • -Realitzar el pagament mitjançant transferència bancària como a màxim fins a tres mesos després de la data de presentació de la sol.licitud i, en tot cas, fins al 30 de juny de 2011.
 • -Mantindre l'activitat per compte propi durant un mínim de tres anys.
 • -No cancel·lar el crèdit durant el seu primer any de vida.

Plaç de presentació de sol.licituds:

Dintre dels dos mesos següents a l'inici de l'activitat i, en tot cas, com a màxim fins al 30 de Juny de 2011. B)Microcrèdits Financers Què són els Microcréditos Financers? Els microcrèdits financers són operacions de préstec personal de fins a una determinada quantitat màxima que es dirigeixen a finançar menuts negocis , promoguts per persones amb recursos econòmics limitats. Qui pot optar a un Microcrèdit Financer? Els Microcrèdits Financers estan destinats a persones amb recursos limitats i que desitgen obtenir autonomia laboral. Per a accedir a un microcrèdit financer han de complir-se alguns requisits: 1. El sol·licitant ha de tenir capacitat per a desenvolupar un projecte de negoci. 2. El projecte presentat ha de promoure i potenciar la creació de valor econòmic. 3. Per a que un projecte reba un microcrèdit financer ha de partir d'una bona idea amb possibilitats de prosperar. Ha de ser una activitat econòmicament viable, que genere ingressos i supose una estabilitat laboral per al sol·licitant, que ha de demostrar el seu compromís personal amb el projecte. Per a més informació sobre el finançament de pymes i autònoms consultar els següents enllaços: www.enisa.es www.sgr.es www.ico.es www.pymefinance.es

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal